top of page

Nieuws rond het Coronavirus in De Bolster

Versoepeling coronamaatregelen De Bolster

23 mei 2022

Het overlegcomité gaat over tot een bijna algemene versoepeling van de coronamaatregelen. Enkel nog in uitzonderlijke situaties is sprake van een mondmaskerplicht. Maar wie goed luisterde hoorde dat de discussie blijft voor contacten met kwetsbare cliënten. In afwachting van een nota van het VAPH is er overleg geweest op niveau CPBW. Daar is afgesproken dat:

 • er vanaf heden geen mondmaskerplicht meer is in De Bolster (noch voor medewerkers, noch voor bezoekers)

 • uitzondering hierop is tweeledig:
  * ingeval van contact met een positief geteste cliënt (FFP2 masker)
  * ingeval van erg nauwe contacten met cliënten: tijdens verzorgingsmoment en tijdens het toedienen (met lepel, vork, …) van de maaltijd
  Er is geen mondmaskerplicht ingeval van samen eten aan één tafel.

 • in principe is het aan de dokter om te bepalen hoe het zit met de quarantaine. Wij stellen voor:
  * dat alleen diegene die positief getest is in quarantaine gaat; en dus niet meer zijn leefgroep.

 

Uiteraard blijft het oog hebben voor de nodige hygiënische maatregelen (handhygiëne, waakzaamheid voor symptomen, …) een blijvend gegeven. Deze maatregelen treden vanaf heden in werking in afwachting van nadere info vanwege het VAPH.
 

Versoepeling coronamaatregelen De Bolster

18 maart 2022

Zoals u weet werd in de maatschappij ondertussen overgeschakeld van code oranje naar code geel. Dit houdt in dat er terug veel mogelijk is. Dit neemt niet weg dat er nog enige voorzichtigheid moet ingebouwd worden aangezien het virus nog niet weg is. Ook in onze voorziening zijn er momenteel een aantal besmettingen (gelukkig zonder serieuze ziekteproblematiek) wat betekent dat 2 huizen in quarantaine zijn (huis Gavere, huis 7 De Gaverkant).


In De Bolster is terug alles mogelijk (zoals voor corona). Dit houdt ook in dat familie op bezoek kunt komen in de leefgroep. U moet hierbij wel een chirurgisch mondmasker dragen. Ook onze medewerkers moeten dit immers doen bij contact met cliënten. Uiteraard geldt deze versoepeling niet daar waar er besmettingen zijn.

Wat na hoogrisicocontact?

14 januari 2022

Deze morgen ontvingen wij de nieuwe maatregelen geldend in onze sector. 

 

Belangrijk hierbij is het verplicht dragen van een FFP2 mondmasker door medewerkers bij contact met cliënten. In de nota staat ook iets vermeld over bezoek. Indien u een hoogrisicocontact gehad hebt (ook al hebt u geen symptomen) dan is er tot 10 dagen na dit hoogrisicocontact een bezoekverbod in de voorziening (ongeacht uw vaccinatiestatus).

 

Het is ook aangewezen om gedurende die periode de cliënt niet naar huis te halen of er fysisch contact mee te hebben. Via deze nieuwe maatregelen hopen wij om de gevolgen van de nieuwe coronavariant beperkt te houden voor onze cliënten en onze werking. 

Toediening 3° vaccin tegen het coronavirus

19 november 2021

Woensdag 17 november ontvingen we het bericht van het VAPH (onze subsidiërende overheid) dat onze cliënten een derde prik kunnen krijgen dit jaar. Samen met onze huisartsen en het vaccinatiecentrum zijn we momenteel volop bezig om dit te organiseren.

 

We gaan uit van de veronderstelling dat al wie in het voorjaar zijn goedkeuring gaf voor de eerste en tweede prik dit nu ook doet voor de derde prik.

Toediening 3° vaccin tegen het coronavirus

10 november 2021

Op donderdag 18 november 2021 wordt bij een aantal van onze cliënten het derde vaccin toegediend. Dit betreft enkel de cliënten die tot een specifieke doelgroep behoren (65 +, syndroom van Down, sommige hoogrisicio patiënten). 
 

Vaccinatie Kluisbergen en Ronse is verplaatst naar vrijdag 26/02/2021

23 februari 2021

We hebben het voorbije weekend vernomen dat de geplande levering van de vaccins op maandag 22/02/2021 verplaatst wordt naar donderdag 25/02/2021. Hierdoor kan de geplande vaccinatie op dinsdag 23 februari 2021 niet doorgaan.

 

De vaccinatie van de medewerkers (Kluisbergen en Ronse) zal doorgaan op vrijdag 26/02/2021 in de voormiddag. De cliënten (Kluisbergen en de buitenhuizen Gavere, Zingem en Herzele) worden gevaccineerd op vrijdag 26/02/2021 in de namiddag.

Vaccinatie tegen covid-19 gaat van start in vzw De Bolster

18 februari 2021

Op vrijdag 19 februari 2021 start de vaccinatiecampagne in vzw De Bolster in de vestiging Zwalm. Medewerkers en cliënten van het tehuis (cliënten die 24-uurs ondersteuning krijgen) in Zwalm zullen hun eerste vaccinatie ontvangen. In totaal zullen er die dag reeds 305 vaccinaties plaatsvinden. 


Op dinsdag 23 februari 2021 krijgen ook de medewerkers van de vestigingen Kluisbergen en Ronse en de cliënten van het tehuis van de vestiging Kluisbergen hun eerste vaccin. In totaal zullen er die dag 158 vaccinaties plaatsvinden.


In totaal zullen er 463 vaccinaties plaatsvinden in de eerste vaccinatieronde. De tweede vaccinatie wordt voorzien tussen 12 maart en 16 maart. De voorziening neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de vaccinatie vlot en veilig te laten verlopen.

We hopen dat ook de cliënten dagondersteuning en zelfstandig wonen zo snel mogelijk hun vaccin kunnen ontvangen. Voor deze cliënten hebben we tot op heden nog geen specifieke informatie rond ontvangen vanuit de overheid.


Aangezien meer dan 90 % van de cliënten en medewerkers bereid is om het vaccin te ontvangen zien we de toekomst hoopvol tegemoet. Dit neemt niet weg dat we met zijn allen nog een tijdje de veiligheidsmaatregelen strikt zullen moeten blijven naleven.
 

Informatie voor ouders, familieleden, wettelijke vertegenwoordigers

23 oktober 2020

Beste ouder, familie, wettelijke vertegenwoordiger,

 

In een recent verleden bezorgde ik jullie een overzicht van de maatregelen geldend tot eind 2020. De omstandigheden en regelgeving wijzigen echter continu waardoor het nodig lijkt om wat bij te sturen.

 

De omstandigheden en regelgeving wijzigen
•    Enerzijds stellen we reeds een tijdje vast dat de voorziening groen is (vrij van besmettingen) maar de omgeving rood (in alle gemeentes waar De Bolster verblijft). Daarom de vraag of bezoek en weekendregeling niet wat moet verstrengd worden.
•    Anderzijds hebben we op heden ook 2 medewerkers die positief getest zijn en in quarantaine thuis verblijven.
•    Tenslotte zijn er de nieuwe richtlijnen vanuit het overlegcomité van vrijdag 16.10.

 

Aanpassingen aan onze maatregelen
•    Weekendregeling: indien er geen sprake is van besmettingen in het betreffende huis dan blijft de weekendregeling zoals op heden behouden. Dit kan enkel indien iedereen zich strikt aan de specifieke maatregelen houdt: beperken van de sociale contacten, 1 knuffel-contact, ...
•    Bezoekregeling wordt verstrengd en is vergelijkbaar met de regeling van de periode maart-mei. 
Voorwaarden: maximaal 1 keer per week, in principe in de week, maximaal 2 personen, maximaal 30 minuten, geen fysisch contact, bezoekers dragen een mondmasker, ook de cliënt (indien mogelijk), geen fysisch contact, reserveren, registreren, ontsmetten. Aangezien deze wijziging vanaf heden ingaat vragen we om de leefgroep ten laatste de dag voorafgaand aan het bezoek te contacteren.
•    Indien een cliënt of medewerker uit dezelfde bubbel/huis positief getest is dan wordt de betreffende bubbel gesloten:
o    dit gedurende 14 dagen (te rekenen vanaf de dag van de positieve testing of van het laatste contact)
o    geen weekendbezoek (naar huis)
o    geen externe activiteiten
o    bezoek in de voorziening kan niet doorgaan
•    De voorziening verwittigt de familieleden van de cliënten uit de betreffende bubbel zo vlug mogelijk.
•    Indien een cliënt getest wordt (vermoeden van) dan wordt de bubbel gesloten tot het ogenblik dat wij het resultaat kennen.
o    Is er sprake van een positieve test dan wordt de bubbel verder gesloten zoals hierboven beschreven.
o    Is er sprake van een negatieve test dan wordt de bubbel terug opengesteld.

 

Het organiseren van deze regeling zal sterk afhankelijk zijn van hoe de pandemie zich verder ontwikkelt in de komende weken/maanden. Als de toestand zou wijzigen, kan de directie beslissen om deze regeling bij te sturen. U wordt hiervan in dit geval op de hoogte gebracht.

We hopen op jullie blijvend begrip te mogen rekenen. Samen komen we er wel.
 

Maatregelen corona De Bolster najaar 2020

30 september 2020

Beste ouder, familie, wettelijke vertegenwoordiger,


Eind juni hebben we jullie op de hoogte gebracht van de maatregelen die De Bolster wil nemen in de periode 1 juli tot 30 september. Na de heropflakkering van het virus kwam halfweg juli nog de extra maatregel mbt mondmaskerplicht aan bod. Dit zijn tot op heden nog steeds de maatregelen die in onze voorziening geldig zijn tot 30 september. Rest de vraag hoe we ons beleid zien de komende maanden, zeg maar tot eind 2020.

Dit thema werd voorbereidend afgetoetst bij de leden gebruikersraad en werknemersafvaardiging. Het is al vlug duidelijk dat, gezien de huidige verspreiding van het virus in de samenleving, er van verdere versoepeling geen sprake kan zijn. Dit betekent dat wij onze huidige werking verder zetten tot eind december.


Werken in bubbels = kern van onze werking
Kernelement in onze organisatie blijft de bubbelvorming. Voor het wonen betreft dit het huis/leefgroep waar de cliënt toe behoort. Voor het dagcentrum is dit de betreffende activiteitenbubbel. Het werken in bubbels moet mogelijk maken om indien er sprake is van een besmetting of vermoeden van besmetting de gevolgen beperkt te houden tot de bubbel waartoe de cliënt behoort. Indien een cliënt symptomen vertoont wordt hij/zij onmiddellijk geïsoleerd op de kamer en wordt een test afgenomen. In afwachting van het resultaat kunnen een aantal versoepelingen tijdelijk niet doorgaan voor alle cliënten uit hetzelfde huis: externe activiteiten, ontvangen bezoek, op weekend naar huis. Indien we niet zouden werken met bubbels (bv activiteiten georganiseerd met cliënten uit meerdere huizen samen) dan zouden we in dit geval de versoepeling moeten intrekken voor alle cliënten van de site (bv Kluisbergen of Zwalm). 

Specifieke afspraken geldend in de periode 1 oktober tot 31 december 2020:

 • Familieleden kunnen de leefgroep (of het arbeidscentrum) niet betreden.

 • De afspraken omtrent bezoekregeling, weekendregeling, werking dagcentrum blijven gelden. 

 • Een cliënt kan dus wekelijks naar huis gaan. Dit kan ook voor een langere periode zijn. Aan de familie wordt gevraagd om tijdens het verblijf de contacten te beperken en om dan voor zichzelf een overzicht bij te houden van de personen waarmee de cliënt contact had. Dit kan belangrijke info opleveren mocht later blijken dat er sprake is van een besmetting en u opgebeld wordt door een contacttracer.

 • Cliënten die na lange tijd (lees meer dan 3 weken) terug naar de voorziening komen, worden best voor opname getest.

 • Indien een cliënt uit het dagcentrum positief getest wordt dan worden de activiteiten voor de cliënten van dezelfde activiteitenbubbel (betreft doorgaans 5-tal cliënten) gedurende 14 dagen opgeschort.

 • Directe ondersteuning kan niet voor personen met acute symptomen (dagcentrum, zelfstandig wonen). 

 • In deze periode vervalt de leefgroepsoverschrijdende bezoekzondag (Zwalm). 


Het organiseren van deze regeling zal sterk afhankelijk zijn van hoe de pandemie zich verder ontwikkelt in de komende weken/maanden. Als de toestand zou wijzigen (bijvoorbeeld een uitbraak) kan de directie beslissen om deze regeling bij te sturen of zelfs tijdelijk op te schorten daar waar er een besmetting is. We verwachten dat de veiligheidsraad de komende weken de kleurenbarometer zal goedkeuren en als leidraad zal nemen voor een aantal nieuwe maatregelen.

Mocht dit gevolgen hebben voor onze werking dan zullen we jullie hierover inlichten.

We hopen op jullie blijvend begrip te mogen rekenen. Samen komen we er wel.


Vriendelijke groeten,
Geert Bonte

Mondmaskerplicht vanaf maandag 27 juli 2020

27 juli 2020

Beste ouder, familie, wettelijke vertegenwoordiger,
 

Het coronavirus wint terug veld in België. Daarom zijn reeds meerdere gemeenten en steden overgegaan tot het verplicht dragen van een mondmasker. Ik verwacht en hoop dat dit veralgemeend zal worden. Gezien onze risicodoelgroep kunnen we hier niet op wachten.

Daarom wordt vanaf maandag 27 juli het dragen van een mondmasker in De Bolster verplicht voor iedereen zowel binnen als buiten. We zijn hierbij strenger dan voorheen. Dit komt omdat er op heden nog geen lockdown is maar de tweede golf toch reeds ingezet is.

Voor iedereen wil zeggen voor alle medewerkers (ook logistiek personeel, administratie, verantwoordelijken, ...) maar ook bezoekers. Dit geldt niet voor onze cliënten. In principe moet dit gedragen worden vanaf het moment dat u uit uw wagen stapt tot u er terug in plaats neemt. Dus ook tijdens het wandelen in de gangen, tijdens het wandelen buiten, ...

Het nieuwe normaal

29 juni 2020

Beste ouder, familie, wettelijke vertegenwoordiger,

In het dagelijks leven stellen we vast dat er sprake is van een verregaande versoepeling van de coronamaatregelen. Als deel van de samenleving zet ook De Bolster stappen in deze richting. Hierbij moeten we wel rekening houden met het specifieke van een voorziening. Vooreerst behoort de helft van onze cliënten tot de risicodoelgroep. Daarnaast wonen ze samen in grote huishoudens (doorgaans 10 personen), en hebben ze aanvullend geregeld contacten met externen (hetzij contact met verschillende medewerkers die dagelijks de transfer van thuis naar voorziening en terug maken, hetzij contact met de familie via bezoek in de voorziening of bezoek thuis). Tenslotte is het naleven van de nodige veiligheidsmaatregelen door cliënten vaak onmogelijk. Deze specifieke context geeft aanleiding tot het formuleren van een invulling van het nieuwe normaal die anders is dan wat thuis gebruikelijk is.

Zoals gevraagd door de overheid heeft De Bolster een nota uitgewerkt waarin vermeld wordt hoe De Bolster de komende maanden zijn werking ziet aansluiten bij wat men het nieuwe normaal noemt. Deze nota is bedoeld om een kader te creëren voor een stabiele situatie in de zomer(verlof)periode en geldt van 1 juli tot 30 september. U kunt de volledige nota als bijlage terugvinden. Onderliggend wil ik kort een aantal thema’s aanstippen.

Werken in bubbels = kern van onze werking
Kernelement in onze organisatie blijft de bubbelvorming. Voor het wonen betreft dit het huis/leefgroep waar de cliënt toe behoort. Voor het dagcentrum is dit de betreffende activiteitenbubbel. Het werken in bubbels moet mogelijk maken om indien er sprake is van een besmetting of vermoeden van besmetting de gevolgen beperkt te houden tot de bubbel waartoe de cliënt behoort. Indien een cliënt symptomen vertoont wordt hij/zij onmiddellijk geïsoleerd op de kamer en wordt een test afgenomen. In afwachting van het resultaat kunnen een aantal versoepelingen tijdelijk niet doorgaan voor alle cliënten uit hetzelfde huis : externe activiteiten, ontvangen bezoek, op weekend naar huis. Indien we niet zouden werken met bubbels (bv activiteiten georganiseerd met cliënten uit meerdere huizen samen) dan zouden we in dit geval de versoepeling moeten intrekken voor alle cliënten van de site (bv Kluisbergen of Zwalm).

Specifieke afspraken

 • Familieleden kunnen de leefgroep (of het arbeidscentrum) niet betreden.

 • De afspraken omtrent bezoekregeling, weekendregeling, opstart dagcentrum blijven gelden.

 • Weet wel dat het systeem van de opgelegde weekends vervalt. Een cliënt kan dus wekelijks naar huis gaan. Dit kan ook voor een langere periode zijn. Aan de familie wordt gevraagd om tijdens het verblijf de contacten te beperken en om dan voor zichzelf een overzicht bij te houden van de personen waarmee de cliënt contact had. Dit kan belangrijke info opleveren mocht later blijken dat er sprake is van een besmetting en u opgebeld wordt door een contacttracer.

 • Cliënten die na lange tijd (lees meer dan 3 weken) terug naar de voorziening komen, worden best voor opname getest.

 • Indien een cliënt uit het dagcentrum positief getest wordt dan worden de activiteiten voor de cliënten van dezelfde activiteitenbubbel (betreft doorgaans 5-tal cliënten) gedurende 14 dagen opgeschort.

 • Directe ondersteuning kan niet voor personen met acute symptomen (dagcentrum, zelfstandig wonen).

 • In juli, augustus, september vervalt de leefgroepsoverschrijdende bezoekzondag (Zwalm).

 • Het Bolsterfeest van september in Kluisbergen gaat niet door.


Het organiseren van deze regeling zal sterk afhankelijk zijn van hoe de pandemie zich verder ontwikkelt in de komende weken/maanden. Als de toestand zou wijzigen (bijvoorbeeld een uitbraak) kan de directie beslissen om deze regeling bij te sturen of zelfs tijdelijk op te schorten daar waar er een besmetting is.

We hopen op jullie blijvend begrip te mogen rekenen. Samen komen we er wel.

Vriendelijke groeten,

Bonte Geert
algemeen directeur

Weekendregeling Corona vzw De Bolster

2 juni 2020

Beste ouder, familie, wettelijke vertegenwoordiger,

Net als veel collega-voorzieningen willen we van start gaan met de weekendregeling. Dit betreft een gedeeltelijke en geleidelijke versoepeling van de overstap tussen de voorziening en thuis, en omgekeerd. Door deze versoepeling zullen nu meer contactbubbels met elkaar in contact kunnen komen. Met het oog op het welzijn van éénieder moet dit op een veilige en planmatige manier gebeuren.

De weekendregeling kan bijgevolg enkel in beperkte mate en onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ons opgelegd door het VAPH (onze subsidiërende overheid). In De Bolster werd dit de voorbije week verder uitgewerkt en zoals wettelijk voorzien afgetoetst bij diverse partijen: leden werknemersvertegenwoordiging, leden gebruikersraad, huisarts, arbeidsgeneesheer. De opstart is voorzien vanaf vrijdag 5 juni 2020.

 

Wat is mogelijk binnen deze weekendregeling?

 • De periodes van opvang thuis moeten in aantal beperkt blijven. Voorlopig kan niet worden overgegaan tot een wekelijkse transfer naar de thuissituatie. Dus een weekend nu en dan naar huis kan, maar niet wekelijks.

 • In de maand juni wordt gekozen voor een beperkte en gecontroleerde weekendregeling.
  Dit betekent wat volgt:

  • Er kan enkel op weekend gegaan worden in het weekend van 6 en 7 juni en in het weekend van 27 en 28 juni.

  • Deze werkwijze maakt mogelijk dat de cliënt eindelijk naar huis kan. Organisatorisch biedt dit het voordeel dat wij weten dat we na terugkomst de cliënten gedurende 14 dagen nog strikter dan op heden zullen moeten opvolgen.

  • Weekendbezoek betekent dat de cliënt naar huis kan van de vrijdagnamiddag tot en met de maandagvoormiddag. U kunt ook kiezen voor 1 dag, 2 dagen, …

 • We proberen dit uit in juni en afhankelijk van de resultaten en de evolutie in de maatschappij wordt daarna gekeken of dit op een soepelere wijze kan vanaf juli.

 • Cliënten kunnen wel een langere periode thuis verblijven, en dan weer voor een langere periode (minstens 2 weken) terugkeren naar de voorziening. Weet dus dat wie aansluitend op het weekend van 6 en 7 juni meer dan een week thuis blijft dan ook niet meer naar huis kan in juni.

 • Deze versoepeling betekent tevens dat de huidige bezoekregeling vanaf 6 juni zal versoepeld worden. We wachten hiervoor op de aangepaste richtlijnen van onze subsidiërende overheid (VAPH).


Specifieke afspraken

Bij deze versoepeling is er een verhoogde kans op besmetting in de leefgroepen. Daarom moet gestreefd worden naar het beperken van het risico. Hiertoe gelden volgende afspraken:

 • Vooraleer een eerste weekendbezoek kan doorgaan moet er een telefonisch gesprek zijn met de sociale dienst. U kan contact opnemen via ons algemeen nummer : 055/33 96 96. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op een aantal afspraken en richtlijnen. Dit telefonisch contact gebeurt ten laatste de dag voor het naar huis gaan.

 • Tijdens dit telefonisch overleg worden een aantal veiligheidsvoorwaarden besproken: gezondheidstoestand gezinsleden en cliënt, risico’s op COVID-19, contactbubbels, …
  Op basis van dit overleg wordt in samenspraak een beslissing genomen. Ingeval van discussie is het finaal de directie die de beslissing neemt.

 • Ingeval van weekendbezoek worden duidelijke afspraken gemaakt over:

  • Wijze van afhalen en terugbrengen. Dit gebeurt buiten aan het gebouw waar de cliënt woont. Toegang tot de leefgroep blijft uiteraard verboden.

  • Bij het ophalen van de cliënt ondertekent u een verklaring dat u akkoord gaat met de voorwaarden zoals in deze brief vermeld.

  • Bij het ophalen ondertekent u tevens een verklaring op eer waarin u verklaart dat er in het gezin geen personen verblijven (verbleven) die symptomen van COVID-19 vertonen en tevens de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. Als er wel symptomen waren, moeten alle symptomen verdwenen zijn en moeten de quarantainemaatregelen afgelopen zijn.

  • Verblijf binnen het gezin:

   • De gezinsleden houden zich strikt aan de algemene regels inzake veiligheid en preventie.

   • De cliënt komt zo weinig mogelijk in contact met personen uit andere contactbubbels.

   • Indien de cliënt (of iemand uit het gezin) op het moment van terugkomst symptomen vertoont moet het gezin zelf verder kunnen instaan voor de opvang en dit minstens tot het einde van de quarantainemaatregelen.

   • Het gezin moet er zich van bewust zijn dat, als er zich in de leefgroep waar de betrokken cliënt is opgenomen ondertussen een besmetting voordoet, de cliënt mogelijk zal gevraagd worden verder thuis te blijven tot de quarantainemaatregelen in de leefgroep zijn opgeheven. De situatie wordt geëvalueerd samen met de arts van de voorziening.

 • Bij heropname:

  • De temperatuur van de bewoner wordt genomen en er wordt nagegaan of hij/zij geen ziektesymptomen vertoont. Dit gebeurt voordat hij/zij de lokalen van de eigen leefgroep opnieuw betreedt.

 

Het organiseren van deze weekendregeling zal sterk afhankelijk zijn van hoe de pandemie zich verder ontwikkelt in de komende weken. Als de toestand zou wijzigen (bijvoorbeeld een uitbraak) kan de directie beslissen om deze regeling bij te sturen of zelfs tijdelijk op te schorten. Daarnaast houden we ook rekening met de richtlijnen vanuit het VAPH en het Vlaams Welzijnsverbond. We hopen uiteraard met zijn allen dat de pandemie gunstig evolueert wat perspectief kan bieden op een soepeler weekendregeling vanaf juli.

 

We hopen op jullie blijvend begrip te mogen rekenen. Samen komen we er wel.

 

Vriendelijke groeten,


Bonte Geert

algemeen directeur

Bezoekregeling Corona vzw De Bolster

13 mei 2020

Beste ouder, familie, wettelijke vertegenwoordiger,

In een vorig schrijven bracht ik u op de hoogte van de prima resultaten van de algemene testing uitgevoerd in De Bolster. Deze resultaten bewijzen dat de genomen maatregelen binnen De Bolster zijn vruchten afwerpen. Het is dankzij de solidariteit, het teamwerk en inzet van medewerkers dat we tot deze resultaten komen. Een dikke pluim voor iedereen. Toch moeten we alert blijven en kunnen we niet op onze lauweren gaan rusten. Alle bestaande voorzorgsmaatregelen blijven heel belangrijk.

Na de testing en de versoepeling van de maatregelen vanuit de overheid, is ook voor De Bolster het moment aangebroken om de komende weken enkele stappen te zetten. In dit schrijven hebben we het vooral over de bezoekregeling. Weet dat we daarnaast ook de versoepeling van andere maatregelen aan het verkennen zijn. We bekijken de mogelijkheid om het dagcentrum gedeeltelijk open te stellen vanaf 25 mei. Voor Ronse zal dit vanaf 2 juni zijn. Wat Kluisbergen betreft moet eerst bekeken worden of we de dagopvang kunnen organiseren volledig gescheiden van het wonen. Dit is een absolute wettelijke vereiste zowel voor de cliënten als voor de begeleidende medewerkers. We willen meegeven dat het bezoek van de cliënt naar zijn/haar thuissituatie momenteel aanleiding geeft tot felle debatten in Brussel. Op heden en zonder tegenbericht van ons mag dit niet. Het probleem is duidelijk : cliënten die hun eigen bubbel (de leefgroep) verlaten om naar huis te gaan, daar onder minder strikte voorwaarden verblijven, om dan terug te keren naar de eigen leefgroep. Aangezien elke cliënt dit dan doet vanuit zijn eigen bubbel is er bij terugkomst in de leefgroep een vermenging van wel erg veel bubbels. Deze thema’s worden nader verkend en eenmaal hierin evolutie zit zullen we jullie hiervan op de hoogte brengen.

De bezoekregeling mag in beperkte mate en onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ons opgelegd door het VAPH (onze subsidiërende overheid). In De Bolster werd dit de voorbije week uitgewerkt, afgetoetst bij diverse partijen en verfijnd naargelang de eigenheid van elke locatie. De opstart is voorzien vanaf 18 mei.
De bezoeken gaan door mits naleving van volgende voorwaarden:

 • We vertrekken bij deze verruiming van 3 uitgangspunten:

 1. We stellen maximaal de gezondheid van alle cliënten, bezoekers en medewerkers voorop.

 2. We hebben aandacht voor het psychosociaal en relationeel welbevinden van de cliënt en zijn context.

 3. We nemen de nodige tijd om een degelijke bezoekregeling uit te werken.

 • Bezoek vindt plaats op weekdagen. Omwille van organisatorische redenen kan dit op heden niet tijdens het weekend of op feestdagen.

 • Bezoek vindt plaats na een telefonisch gesprek met de sociale dienst. U kan contact opnemen via ons algemeen nummer (055/33 96 96). Tijdens dit telefonisch contact wordt dieper ingegaan op een aantal afspraken typisch voor de eigen vestiging (oa de exacte bezoekuren). Voor de gedecentraliseerde woningen in Gavere, Herzele en Zingem volstaat een telefoontje naar het huis. De afspraak wordt ten laatste gemaakt de dag voor het betreffende bezoek.

 • Het is belangrijk om het afgesproken tijdstip STIPT na te leven !!!

 • Om iedereen de kans te geven op bezoek voorzien we maximaal 1 bezoek per cliënt per week. Dit bezoek wordt beperkt tot 2 personen per bezoek. We verwachten dat de familie hierover onderling afspraken maakt.

 • Per bezoek wordt 45 minuten voorzien (30 minuten bezoek en 15 minuten voor ontvangst en om het lokaal te ontsmetten).

 • Het bezoek heeft plaats in volgend gebouw:

- Kluisbergen: Wit Huis (bureel Dempsey) (inkom via voordeur straatkant)
- Ronse: vergaderruimte (inkom: achteraan)
- Gavere, Zingem, Herzele: in de tuin
- De Gaverkant en De Boskant: in ontvangstruimte aan receptie hoofdgebouw. Parkeren aan de straatkant vooraan. Inkom via receptie.
- Huis 1, 2, 3 Zwalm: in vergaderruimte aan receptie hoofdgebouw. Parkeren aan de straatkant vooraan. Inkom via receptie.

 • Contact met derden moet gemeden worden. Onder geen beding is een bezoek in de leefgroep, op de kamer, een wandeling doorheen gangen/tuin toegelaten.

 • Het is niet toegelaten om tijdens het bezoek geschenken of andere zaken af te geven aan de cliënt. Deze moeten bezorgd worden aan de onthaalmedewerker.

 • Bezoekers en begeleiders moeten verplicht een mondmasker dragen. De bezoekers brengen hun eigen mondmasker mee.

 • ER IS GEEN FYSIEK CONTACT TOEGELATEN TUSSEN CLIËNT EN BEZOEKERS. We beseffen dat dit niet eenvoudig is maar dit is absoluut noodzakelijk. Zonder deze voorwaarde kan geen sprake zijn van bezoek.

 • Bij de ontvangst wordt uw temperatuur genomen. U vult het registratieformulier in en ondertekent een verklaring dat u akkoord gaat met de bezoekvoorwaarden zoals in deze brief vermeld en ondertekent een verklaring op eer dat u de laatste 14 dagen symptoomvrij bent en de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19. Wil zo vriendelijk zijn om een eigen stylo mee te brengen.

 • Iemand die symptomen vertoont (hoesten, niezen, keelpijn, hoofdpijn, koorts, …) mag uiteraard niet op bezoek komen.

We weten dat deze bezoekregeling niet voor iedere cliënt geschikt zal zijn. Een goed overleg tussen netwerk, sociale dienst en leefgroep over de meerwaarde van dit bezoek zal hierbij van essentieel belang zijn. We begrijpen dat cliënten en familie er reikhalzend naar uitkijken om elkaar terug te zien. De afweging voor de veiligheid van onze kwetsbare doelgroep en cliënten blijft echter steeds voorop staan. We mogen het risico niet lopen en het virus de kans geven om zijn intrede te doen in de voorziening.

Het organiseren van bezoek zal sterk afhankelijk zijn van hoe de pandemie zich verder ontwikkelt in de komende weken. Als de toestand zou wijzigen (bijvoorbeeld een uitbraak) kan de directie beslissen om de bezoekregeling bij te sturen of zelfs tijdelijk op te schorten. Daarnaast houden we ook rekening met de richtlijnen vanuit het VAPH en het Vlaams Welzijnsverbond.

We hopen op jullie blijvend begrip te mogen rekenen. Samen komen we er wel.

Bonte Geert
algemeen directeur

Verlenging maatregelen Coronavirus

2 mei 2020

Beste ouder, familie, wettelijke vertegenwoordiger,

Met dit schrijven wil ik jullie informeren over enerzijds de resultaten van de testing, anderzijds de huidige visie van De Bolster op het versoepelen van de maatregelen.

Op maandag en dinsdag 27 en 28 april werden alle cliënten en medewerkers van De Bolster getest. Een enorme klus aangezien er meer dan 500 tests werden afgenomen. Op 2 mei beschikten we over alle resultaten. Met de nodige opluchting en tevredenheid kunnen we meedelen dat alle cliënten van De Bolster negatief getest zijn. Bij de medewerkers werden 2 personen positief getest. Deze 2 personen zijn ondertussen in thuisisolatie. Het gaat over 2 medewerkers die voor hun werk niet in contact komen met cliënten en ook geen symptomen vertonen. Dit prima resultaat is het gevolg van enerzijds wat geluk, maar anderzijds ook van de correctheid waarmee onze medewerkers de strikte maatregelen opvolgen zowel op het werk als in hun privé. We kunnen stellen dat we op heden het virus niet in de voorziening hebben en hopen dit ook zo te kunnen houden.

Op 30 april ontvingen we nieuwe richtlijnen van onze overheid (het VAPH). Hierin staat dat voorzieningen een risico-analyse moeten uitvoeren met het oog op het versoepelen van de bezoekregeling. Centraal in deze uitwerking staan de begrippen veiligheid, doenbaarheid en menselijkheid. Afhankelijk van de resultaten van deze analyse beslist elke voorziening wanneer, waar en onder welke voorwaarden er bezoek kan toegelaten worden. Een niet eenvoudige opdracht. In De Bolster gaan we hiermee aan de slag en bekijken we of een versoepeling van de bezoekregeling mogelijk is vanaf 18 mei. Dit voorstel zal vervolgens voor advies voorgelegd worden aan de leden van ons Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en aan de voorzitters van onze gebruikersraad. Wij houden jullie hiervan op de hoogte. Wat het openen van de dagcentra betreft moet de bespreking op niveau van de overheid nog van start gaan en gelden dus nog steeds dezelfde richtlijnen.

Dit alles betekent dat we in De Bolster alle op heden geldende maatregelen  verlengen tot en met 17 mei. Dit betekent ook dat het bezoekverbod volledig van kracht blijft. We houden jullie verder op de hoogte.

Ik besef dat deze informatie moeilijk kan liggen. We willen er echter alles aan doen wat mogelijk is om de gevolgen voor cliënten en medewerkers beperkt te houden. Bedankt alvast voor jullie begrip. Weet dat onze medewerkers zich dagelijks op een enthousiaste, veilige en creatieve manier inzetten om het leven van uw cliënt zo aangenaam mogelijk vorm te geven.

Bonte Geert
Algemeen directeur

Algemene testing De Bolster

22 april 2020

Beste ouder, familie, wettelijke vertegenwoordiger,

Maandagavond kregen we de mededeling dat alle medewerkers en cliënten (die in De Bolster verblijven) zullen getest worden. Deze testing gaat door op maandag 27 en dinsdag 28 april aanstaande. We verwachten de resultaten in de loop van de week van 4 mei. Indien uw cliënt positief getest is (of verblijft in een huis waar een cliënt positief getest is) zal u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht worden. Indien dit niet het geval is zal u hierover geïnformeerd worden via mail, website, brief.

We vinden het belangrijk om jullie hiervan op de hoogte te brengen. Weet dat er op heden nog geen enkele cliënt of medewerker positief getest is. De wetenschap dat toch wel wat mensen die geen symptomen vertonen toch corona hebben doet ons benieuwd uitkijken naar de resultaten.

Vriendelijke groeten,
Geert Bonte

Verlenging maatregelen Coronavirus

16 april 2020

Beste ouder, familie, wettelijke vertegenwoordiger,

Via de media vernamen we gisteren (15 april 2020) dat de veiligheidsraad besliste om de veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus te verlengen tot en met 3 mei. Deze beslissing hadden we met zijn allen verwacht.

Het idee om -weliswaar gecontroleerd- bezoek toe te laten in residentiële voorzieningen hadden we echter niet zien aankomen. Dit stuitte onmiddellijk op fel verzet zowel in woon- en zorgcentra als in de sector personen met een beperking. Termen als ongeloof, onbegrip, onverantwoord kwamen naar boven. Ook onze werkgeverskoepel (Vlaams Welzijnsverbond) kan zich niet vinden in deze maatregel.

Daarom hebben we beslist om in De Bolster alle op heden geldende maatregelen te verlengen tot en met 3 mei. Dit betekent ook dat het bezoekverbod volledig van kracht blijft.

Op heden zijn er nog geen cliënten/medewerkers van De Bolster gekend die besmet zijn met het coronavirus. Eenmaal dit wel het geval is, zullen bijkomende maatregelen genomen worden en zal hierover gecommuniceerd worden. De wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten die in hetzelfde gebouw verblijven als de positief geteste cliënt zullen telefonisch op de hoogte gebracht worden. Voor de anderen zal dit via brief gebeuren.

We beseffen dat deze informatie moeilijk kan liggen. We willen er echter alles aan doen wat mogelijk is om de gevolgen voor cliënten en medewerkers beperkt te houden. Bedankt alvast voor jullie begrip. Weet dat onze medewerkers zich dagelijks op een enthousiaste, veilige en creatieve manier inzetten om het leven van uw cliënt zo aangenaam mogelijk vorm te geven.

Algemene maatregelen Coronavirus vzw De Bolster

13 maart 2020

Zoals u bekend, is er wereldwijd sprake van een pandemie. Het coronavirus heeft verregaande invloed op onze organisatie en werking.

 

We ontvingen een aantal richtlijnen van de overheid. Met het crisisteam werden vervolgens een aantal maatregelen genomen. We willen u hiervan op de hoogte brengen. Voor bijkomende vragen kunt u ons steeds contacteren.

Op heden zijn er nog geen cliënten/medewerkers van De Bolster gekend die besmet zijn met het coronavirus. Eenmaal dit wel het geval is zullen bijkomende maatregelen genomen worden.

 

De maatregelen zijn van tel tot na de paasvakantie (tot en met 19 april). We beseffen dat dit langer is dan wat de overheid zelf voorschrijft op heden. Mocht dit niet nodig blijken dan zullen we u hiervan op de hoogte brengen. Indien dit verlengd wordt ook.

 

Belangrijk uitgangspunt in de preventie is het beperken van het aantal contacten. Daarom worden specifieke maatregelen genomen.

Specifieke maatregelen Coronavirus voor cliënten dagcentrum

13 maart 2020

Zoals bekend is er wereldwijd sprake van een pandemie. Het coronavirus heeft verregaande invloed op onze organisatie en werking. We ontvingen reeds een aantal richtlijnen van de overheid. Deze richtlijnen sluiten nauw aan bij de maatregelen die genomen worden in woon- en zorgcentra.

Dit betekent onder andere dat er een bezoekverbod is voor alle cliënten die bij ons wonen. Achterliggend idee is dat het belangrijk is om het aantal contacten zoveel als mogelijk te beperken.

Voor de cliënten dagcentrum gelden een aantal specifieke maatregelen.

Bericht aan de vrijwilligers van vestiging Zwalm

13 maart 2020

Het vrijwilligersfeest dat gepland staat op 20 maart 2020 gaat NIET door! Wij nemen deze maatregel om onze cliënten te beschermen en hopen op jullie begrip. Maar niet getreurd. Wij hopen het vrijwilligersfeest te herplannen in het najaar. Tot nader bericht gaat het zomerfeest op 3 – 4 en 5 juli wel door.


Voor vrijwilligers die in contact komen met onze cliënten: alle bezoeken en activiteiten met externen (dus ook vrijwilligers) worden uit voorzorg geschorst tot zondag 19 april 2020. Ook de bezoekzondag van 5 april gaat NIET door.

Kom dus even niet op bezoek. Tip: een telefoontje en/of kaartje kan ook veel plezier doen.

12 maart 2020

Vzw De Bolster NAH Ronse zorgt al jaren voor een onbezorgde kaas-en breughelavond. Vanzelfsprekend stellen we daarbij steeds het belang en dus ook de veiligheid van onze bezoekers, vrijwilligers en in de eerste plaats onze cliënten voorop. Daarvoor is er vanuit de directie de beslissing genomen naar het advies voor afgelasten van bepaalde activiteiten door de dreiging van het Coronavirus.

ESS.jpg
© Copyright vzw De Bolster
Collectieve rechten en plichten.jpg
Infonamiddag vzw De Bolster 2022.jpg
Rommelmarkt Kluisbergen.jpg
Fuif De Bolster.jpg

24/03/2023

Verkiezingen gebuikersraad

Voelt u zich aangesproken als wettelijke vertegenwoordiger om lid te worden van de gebruikersraad De Bolster Kluisbergen, stel dan gerust uw kandidatuur. 

Indien u zich als wettelijke vertegenwoordiger zelf géén kandidaat wil stellen, kan u de kandidaatstelling ook doorgeven aan een naaste verwant, zoals (schoon)broer of (schoon)zus van de cliënt.

20/03/2023

Voet en Velo Zwalm

Op zondag 18 juni gaat de fiets en wandelhappening "Voet en Velo" door in Zwalm! Dit is een samenwerking tussen Vriendenkring vzw De Bolster, Landelijke Gilden Zwalm en Ferm Beerlegem

Verken molengemeente Zwalm per fiets of te voet! Vertrek en aankomst in cafetaria BOLSTRO van De Bolster (achter de kerk van Beerlegem)

10/03/2023

Medewerkers 
De Bolster worden innovatieversnellers

Vzw De Bolster ging aan de slag. Laat je inspireren en hoor hoe het team van vzw De Bolster innovaties ontwikkelen die een maatschappelijke impact creëren 🤩

Bolstertreffen.jpg
BOLSTRO-Definitief-versie 1-vector-3.png
VOET EN VELO AFFICHE A5.jpg
bottom of page